Obveze iznajmljivača

 1. Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Upravnom odjelu za turizam Istarske županije - Izdvojeno mjesto rada u Labinu; Titov trg 11, tel. 052/371-284, 371-286
 2. Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča su:
  - Kordun - marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, tel: 047 645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr.
  - Jaguar d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021 343 888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr
  - Binar d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel: 021 344 442, e-mail: binar@st.htnet.hr
  - Robi, obrt za usluge reklamiranja i prenje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023 220 655, e-mail: reklame.mikic@gmail.com,
 3. Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko ih u objektu ima više.
 4. Prijavljivati i odjavljivati sve goste putem novog sustava eVisitor. Korisničko ime,  lozinku i TAN listu možete preuzeti u Turističkoj zajednici Grada Labina, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Potrebne podatke možete preuzeti osobno (uz predočenje osobne iskaznice), a temeljem punomoći može i opunomoćenik u ime nosioca rješenja. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. Prijava turista obvezna je u roku od 24 sata.
 5. Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u kunama te na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju turističke pristojbe.  
 6. Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu i naznačenim popustom ukoliko se popust daje.
 7. Voditi  evidenciju o prometu.
  - Obrazac EP - Evidencija o prometu (pdf)
 8. Plaćati turističku pristojbu u paušalnom iznosu, u obrocima ili odjednom. IBAN za uplatu turističke pristojbe je: HR4510010051722204745, model: HR67, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača – oznaka objekta iz sustava eVisitor.
 9. Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 10. IBAN za uplatu turističke članarine Labin HR0710010051722227157, 
model HR67;
 Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

 11. Plaćati porez u paušalnom iznosu.

Napomena: Novi Zakon o turističkoj članarini te Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine u turističkoj zajednici možete pronaći pod: Članarina turističkim zajednicama

Prijava boravka turista putem interneta

Od 01.01.2016. godine prijava turista moguća je jedino u eVisitoru - novom sustavu za prijavu i odjavu turista. Prijava turista obvezna je u roku od 24 sata.

Osim prijave i odjave gostiju, navedenim programom omogućeno je vođenje knjige domaćih i stranih gostiju, te slanje prijava u MUP, u skladu sa zakonskim propisima.

Za uporabu navedenog informacijskog sustava potrebno Vam je sljedeće:

 • Internet preglednik i pristup internetu s bilo kojeg računala (stolno ili prijenosno računalo, tablet računalo ili pametni telefon)
 • Korisničko ime, lozinka i TAN lista koju Vam dodjeljuje Turistička zajednica

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju u Uredu Turističke zajednice.

Turistička pristojba

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) članak 4. turističku pristojbu plaćaju:

 • osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 • osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja),
 • brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke,
 • osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Prema članku 5. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) turističku pristojbu ne plaćaju:

 • djeca do 12 godina,
 • osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 • osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada (smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu)
 • profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja,
 • sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove,
 • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
 • studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Prema članku 6. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

 • osobe od navršenih 12 do 18 godina,
 • osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Visina turističke pristojbe određena je kako slijedi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost // po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09. Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe (u kunama)

10,00 7,00

 

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i kamp odredišta) // po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09. Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe (u kunama)

8,00 5,00

 

Iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu :

 

Smještaj u domaćinstvu

- po krevetu (glavnom i pomoćnom)                 

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

- po krevetu (glavnom i pomoćnom)

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)

350,00 200,00

 

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj 

- za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj

- za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)                 500,00 250,00

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Članarina turističkim zajednicama

 • Prema članku 4. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019) Obveznik plaćanja članarine:

(1) Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu  kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. ovoga Zakona.

 • Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019)

(1) Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. ovoga Zakona.

(3) Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(5) Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

(6) Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za turizam propisuje pravilnikom.

 • Prema Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine u turističkoj zajednici :

VI. VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE KOJU PLAĆAJU OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prema članku 7.


(1) Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

 

Smještaj u domaćinstvu

         - po krevetu                                       

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom           gospodarstvu            

- po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine        

(u kunama)

                            45,00                  30,00
 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište  - robinzonski smještaj

- za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj

- za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos članarine

(u kunama)

                             80,00                 60,00

 

 • Prema članku 9. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019)
 1. Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine ili grada u kojem ima sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
 2. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine ili grada gdje se obavlja djelatnost.

- Obrazac EP - Evidencija o prometu (pdf)

- OBRAZAC TZ 2 (pdf)

- NOVO - UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA TZ ZA 2021. GODINU

Za vlasnike kuća, apartmana i stanova za odmor

Kao vlasnike kuće, apartmana ili stana za odmor na području Turističke zajednice Garada Labina, podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje turističke pristojbe po svakom ostvarenom noćenju Turističkoj zajednici grada Labina.

Podsjetnik: Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019), smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u jedinici lokalne samouprave.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%  po danu i osobi, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Turistička  pristojba može se platiti i u godišnjem paušalnom iznosu. Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu , za sebe i članove uže obitelji iznosi :

  Iznos turističke pristojbe (u kunama)
 Prvi član 250,00
 Drugi član 250,00
 Za svakog sljedećeg člana 100,00

 

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili nemaju državljanstvo druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna turističku pristojbu plaćaju u punom iznosu. 


Za boravak izvan perioda 15. lipanj – 15. rujan obveze plaćanja turističke pristojbe nema, dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.

Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07).

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

Ukoliko želite doznati više ili imate pitanja slobodno nam se obratite!

 

Zakoni i propisi: