Obveze iznajmljivača

 1. Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji - Ispostava Labin, Služba za gospodarstvo; Titov trg 11, tel. 052/866-601, fax. 052/866-657.
 2. Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča su: - Tiskara Greis d.o.o ,Most Raša bb, 52223 Raša, Mob -0911852287, Email:  tiskara.greis@gmail.com
  - Kordun - marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, tel: 047 645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr.
  - Jaguar d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021 343 888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr
  - Binar d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel: 021 344 442, e-mail: binar@st.htnet.hr
  - Robi, obrt za usluge reklamiranja i prenje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023 220 655, e-mail: reklame.mikic@gmail.com,
 3. Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko ih u objektu ima više.
 4. Prijavljivati i odjavljivati sve goste putem novog sustava eVisitor. Korisničko ime,  lozinku i TAN listu možete preuzeti u Turističkoj zajednici Grada Labina, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Potrebne podatke možete preuzeti osobno (uz predočenje osobne iskaznice), a temeljem punomoći može i opunomoćenik u ime nosioca rješenja. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. Prijava turista obvezna je u roku od 24 sata.
 5. Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u kunama te na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju boravišne pristojbe.  
 6. Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu, i naznačenim popustom ukoliko se popust daje.
 7. Voditi  evidenciju o prometu.
  - Obrazac EP - Evidencija o prometu (pdf)
 8. Plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu, u obrocima prema dobivenim uplatnicama ili odjednom. IBAN za uplatu boravišne pristojbe je: HR4510010051722204745, model: HR67, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača – oznaka objekta iz sustava eVisitor.
 9. Plaćati turističku članarinu (do kraja veljače za prethodnu godinu). Članarina turističkoj zajednici podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ- Obrazac TZ (pdf)
 10. IBAN za uplatu Turističke članarine Labin HR0710010051722227157, 
model HR67;
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

 11. Stopa za izračun članarine za 2018.godinu:

  RAZRED TURISTIČKO MJESTO STOPA %
  A RABAC 0,16150
  B Naselje LABIN 0,14858
       
  D LABIN 0,11628
 12. Plaćati porez u paušalnom iznosu.

 

Prijava boravka turista putem interneta

Od 01.01.2016. godine prijava turista moguća je jedino u eVisitoru - novom sustavu za prijavu i odjavu turista. Prijava turista obvezna je u roku od 24 sata.

Osim prijave i odjave gostiju, navedenim programom omogućeno je vođenje knjige domaćih i stranih gostiju, te slanje prijava u MUP, u skladu sa zakonskim propisima.

Za uporabu navedenog informacijskog sustava potrebno Vam je sljedeće:

 • Internet preglednik i pristup internetu s bilo kojeg računala (stolno ili prijenosno računalo, tablet računalo ili pametni telefon)
 • Korisničko ime, lozinka i TAN lista koju Vam dodjeljuje Turistička zajednica

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju u Uredu Turističke zajednice.

Boravišna pristojba

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) članak 3. boravišnu pristojbu plaćaju:

 • osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 • putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
 • osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
 • vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Prema članku 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) boravišnu pristojbu ne plaćaju:

 • djeca do dvanaest godina starosti,
 • osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 • sezonski radnici
 • članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
 • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.
 • Osobe od 12 do 18 godina starosti boravišnu pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.

Visina boravišne pristojbe prema razredu turističkog mjesta

A -  RABAC
B  - naselje LABIN ( Grad Labin sa ulicama i trgovima, naselje Marcilnica, Starci, Streljana, Čekadi, Smolići, Stari grad Labin) 
D - LABIN - okolna mjesta ( Vinež, Presika, Rogočana, Kranjci, Bartići, Kapelica, Breg, Salakovci, Gondolići, Gora Glušići, Duga Luka-Prtlog, Ripenda Kras, Ripenda Kosi, Ripenda Verbanci, Marceljani)  

Visina boravišne pristojbe određena je kako slijedi:

Razred turističkog mjesta Razdoblja
Glavna sezona
VI,VII,VIII,IX mjesec

Predsezona i posezona

III,IV, V i X mjesec

Izvansezona

I,II,XI i XII mjesec
A 10,00 8,00 7,00
B 9,00 7,00 6,00
       
D 5,00 4,00 3,00

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđena je u iznosu od 300,00 kuna po osnovnom krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A 1,00 345,00
B 0,85 293,25
     
D 0,50 172,50

 

Članarina turističkim zajednicama

 • Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
 1. Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
 2. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
 3. Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice grada ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.
 4. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.
 • Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
 1. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.
 2. Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.
 3. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.
 4. Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
 5. Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.
 •  Prema članku 12 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
 1. Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području grada, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
 2. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području grada, gdje se obavlja djelatnost.

- Obrazac EP - Evidencija o prometu (pdf)
- Obrazac TZ (pdf)

 

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kao vlasnike stanova i kuća za odmor u Labinu, podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje pripadajuće boravišne pristojbe u Turističkoj zajednici grada Labina.

Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Labinu.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%  po danu i osobi, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.

Boravišna pristojba može se platiti i u godišnjem paušalnom iznosu kako slijedi:

  Boravišna pristojba u kunama Boravišna pristojba u kunama
razred turističkog mjesta za dva člana 
(po osobi) za svakog sljedećeg člana (po osobi)
A (Rabac) 60,00 25,00
B (naselje Labin) 45,00 20,00
     
D (Labin) 30,00 12,00

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske unije.

Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna boravišnu pristojbu plaćaju u punom iznosu. 
Za boravak izvan perioda 01. lipanj – 30. rujan obveze plaćanja boravišne pristojbe nema.

Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07).

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

Ukoliko želite doznati više ili imate pitanja slobodno nam se obratite!

 

Zakoni i propisi: