Turistička zajednica Labin-Rabac

URED

Aldo Negri 20

HR-52220 LABIN
Tel/fax: +385(52) 855 560; 854 886

E-mail: tzg.labin@pu.t-com.hr

INFO PUNKT

Titov Trg 2/1
HR-52220 LABIN
Tel/fax: +385(52) 852 399

E-mail: info@rabac-labin.com


U uredu i info punktu možete potražiti informacije:

 • O turističkoj i ugostiteljskoj ponudi, aktivnostima i atrakcijama lokalne destinacije;
 • O kulturnim, zabavnim, sportskim i drugim priredbama i manifestacijama u destinaciji;
 • O turističkim publikacijama: razni prospekti, karte, planovi grada
 • O ostalim informacijama vezanim uz turističku ponudu i razvoj turizma na području destinacije;
 • O prijavi i odjavi boravka te plaćanju boravišne pristojbe


Turistička zajednica Grada Labina osnovana je radi promicanja i unapređenja turizma Grada Labina i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom za koju je osnovana (Zakon o turističkim zajednicama, NN 152/08 i Statut Turističke zajednice Grada Labina, Službeni list Grada Labina 19/09).

Zadaci turističke zajednice

Najznačajniji zadaci turističke zajednice općine ili grada su:

 • promoviranje turističke destinacije za koju je osnovana;
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije;
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
 • poticanje optimizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture:
 • redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
 • poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
 • organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda destinacije sukladno smjernicama Skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice;
 • turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.


Tijela Turističke zajednice Grada Labina su Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik. Dužnost Predsjednika TZ-a obnaša gradonačelnik Grada Labina.
Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje predlaže Turističko vijeće, a donosi Skupština.
Prihodi se ostvaruju iz slijedećih izvora: turistička pristojba, turistička članarina i ostalih izvora.
Stručna služba Turističke zajednice je Turistički ured sa sjedištem u Labinu, A.Negri 20, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Turističke zajednice.